IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Neurologia Medforum 2013

Somatyczne i psychiczne uwarunkowania chorób układu nerwowego

Wisła, 4-6 kwietnia 2013r.

Pobierz certyfikat

« Powrót na stronę główną

Sprawozdanie z Konferencji Neurologicznej 4-6 kwiecień 2013 w Wiśle

Wykładowcy stanowili grupę najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinach neurologii, psychiatrii oraz psychologii. Honorowy patronat nad Konferencją sprawował przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. Andrzej Szczudlik.


Organizatorem konferencji była firma Medforum – wydawca serwisu Edukacja Medyczna.pl, zrzeszającego społeczność edukacyjną lekarzy. Celem konferencji było zaprezentowanie różnych aspektów chorób układu nerwowego w kontekście stanu somatycznego oraz psychicznego pacjenta. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli zarówno neurolodzy, jak również psychiatrzy, psychologowie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego Dr Maciej Matuszczyk, witając zaproszonych gości oraz uczestników Konferencji.

 

Sesja inauguracyjna, prowadzona przez Profesora Andrzeja Szczudlika dotyczyła zagadnień związanych z chorobą Parkinsona. Jako pierwsza zabrała głos Dr hab. Monika Rudzińska przedstawiając wykład pt: „Wczesne rozpoznanie choroby Parkinsona”, w którym poruszyła problematykę biomarkerów choroby w świetle najnowszych badań. Podkreśliła jak ważne jest rozpoznanie choroby w jak najwcześniejszym stadium oraz włączenie terapii neuroprotekcyjnej już na etapie objawów prodromalnych, co otwiera nowe horyzonty w leczeniu choroby Parkinsona. Profesor Andrzej Szczudlik, w swoim wykładzie odniósł się przede wszystkim do leczenia zawansowanej choroby Parkinsona zadając pytanie – co stanowi problemy terapeutyczne w zaawansowanym stadium choroby?

 

 

Profesor podkreślił rolę ciągłej stymulacji dopaminergicznej, przedstawiając liczne możliwości terapeutyczne. Towarzyszące wykładom fragmenty filmów, prezentujące różne objawy choroby Parkinsona były ciekawym uzupełnieniem treści prelekcji. W kolejnej sesji mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Dr hab. Marii Mazurkiewicz – Bełdzińskiej na temat optymalizacji leczenia padaczki w świetle ustawy refundacyjnej oraz prelekcji Profesora Andrzeja Szczudlika pt: „Choroba Huntingtona. Obraz Kliniczny i leczenie.” Na zakończenie sesji Dr Daniel Zielonka opowiedział o Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona – organizacji skupiającej lekarzy, naukowców i pacjentów zainteresowanych badaniami nad chorobą Huntingtona, której misją jest dokładne poznanie przebiegu klinicznego choroby, wykrycie przyczynowej terapii, a do chwili jej wykrycia – poprawa jakości życia pacjentów za pomocą terapii objawowej. Ostatnim punktem programu pierwszego dnia konferencji były dwie sesje warsztatowe zawierające po trzy równolegle trwające wykłady.

 

 

Część Konferencji poświęcona interaktywnym warsztatom, podczas których specjaliści dzielili się ze słuchaczami swoim doświadczeniem, cennymi uwagami oraz sugestiami była ważnym punktem spotkania. O diagnostyce różnicowej padaczki interesująco opowiadała Dr Magdalena Bosak, prezentując zebranym przypadki kliniczne w korelacji z nagraniami Video-EEG. Pani Doktor skupiła się na trudnościach diagnostycznych jakie niosą ze sobą psychogenne napady padaczkowe. Podkreślała, że podstawą skutecznej terapii jest prawidłowa diagnoza, a wiele przypadków padaczki lekoopornej jest związanych z błędnym rozpoznaniem incydentów napadowych. Dr Mariusz Siemiński wyczerpująco omówił tematykę zespołu niespokojnych nóg (ZNN) w swoim wykładzie pt.: „Od objawu do rozpoznania i leczenia. Zespół niespokojnych nóg”. W swoim wykładzie zaznaczył jak ważny dla skutecznego diagnozowania ZNN, którego objawy pojawiają się u około 7% populacji ogólnej, jest screening pacjentów. Wysoką czułość i swoistość ma pojedyncze pytanie diagnostyczne, które powinno być częścią wywiadu w kierunku dolegliwości utrudniających zasypianie i zakłócających sen: „Czy zdarza się, że gdy Pan/Pani próbuje odpocząć wieczorem lub zasnąć w nocy, pojawia się nieprzyjemne uczucie niespokojności nóg, które mija, gdy Pan/Pani chodzi lub porusza nogami?”. Rozpoznanie ZNN jest stawiane głównie na podstawie wywiadu i badania neurologicznego. Jeżeli pacjent spełnia kryteria rozpoznania ZNN, przydatne mogą być takie procedury diagnostyczne jak L-dopa test oraz test sugerowanego unieruchomienia. Wybrane problemy w leczeniu objawowym stwardnienia rozsianego – postępowanie w spastyczności i zaburzeniach czynności dolnych dróg moczowych przybliżył słuchaczom Dr Jacek Zaborski.

 

  

 

 

Na pytanie „Czym różnią się agoniści dopaminy w leczeniu choroby Parkinsona i Zespołu niespokojnych nóg?” odpowiedziały w swoim wystąpieniu Dr Agnieszka Gorzkowska i Dr Magdalena Boczarska – Jedynak. Podczas warsztatów „Skale do oceny pacjentów z SM – EDSS w codziennej praktyce” pani Dr Ewa Belniak omawiała praktyczne zastosowanie skali EDSS m.in. na podstawie przykładowych sytuacji klinicznych. „Błąd medyczny w neurologii” był przedmiotem wykładu Dr Rafała Skowronka oraz Dr Czesława Chowańca. Atrakcją pierwszego wieczoru Konferencji był koncert grupy muzycznej Carrantuohill, z gościnnym występem wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka. Muzycy podbili serca zgromadzonej na sali publiczności tradycyjną muzyką celtycką rodem z Irlandii i Szkocji. Drugiego dnia sesję plenarną otworzyła pani Profesor Halina Bartosik – Psujek, która wygłosiła interesujący wykład pt.: „Wczesne i późne stwardnienie rozsiane – czy tak samo leczymy?”. Pani profesor podkreślała, że pojęcia wczesny i późny SM uległy obecnie znacznemu rozszerzeniu.

 

Rozwój metod diagnostycznych pozwala wykazać zmiany o charakterze demielinizacyjnym u pacjentów bez typowego klinicznego obrazu SM (RIS – radiologicznie izolowany zespół). Natomiast w korelacji z obrazem MRI rozpoznanie rzutowo-remisyjnej postaci SM można postawić już po pierwszym klinicznym epizodzie choroby ( CIS – klinicznie izolowany zespół). Każda z tych sytuacji wymaga innego i indywidualnego podejścia terapeutycznego. Różne okresy choroby wymagają stosowania różnych metod terapii – we wczesnym okresie SM jest to leczenie immunomodulujące, natomiast w późnym, zaawansowanym stadium najczęściej stosowane jest jedynie leczenie objawowe. Pani Profesor podkreślała, że w przypadku wieloletniego przebiegu choroby kryteriami wyboru formy leczenia jest aktywność kliniczna choroby oraz stan zaawansowania niepełnosprawności. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się również psychologiczne problemy pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane, które omówił Profesor Andrzej Potemski. Profesor zwrócił uwagę na skalę i zakres problemów psychologicznych które towarzyszą pacjentom od momentu trwania diagnostyki, poprzez okres przekazania rozpoznania oraz kilka i wiele lat po diagnozie. Sesja IV dotyczyła udarów. Zainaugurował ją wykład wygłoszony przez Dr Beatę Błażejewską – Hyżorek nt.: „Naczyniowe przyczyny uszkodzenia rdzenia kręgowego”. W kolejnej części spotkania pani Profesor Anna Członkowska w swoim wykładzie pt.: „Tromboliza – trudne pytania” skoncentrowała się na korzyściach i ryzyku wynikającym ze stosowania trombolizy. Swoje miejsce w tegorocznym programie znalazło również zagadnienie leczenia padaczki. Podczas dwóch równoległych sesji satelitarnych mieliśmy okazję wysłuchać czterech wykładów. O kanałach potasowych, jako nowych punktach uchwytu dla leków przeciwpadaczkowych mówił pan Profesor Władysław Lasoń. Prezentacja Profesora Stanisława Czuczwara zawierała przydatne informacje na temat interakcji retygabiny z wybranymi podstawowymi i nowymi lekami przeciwpadaczkowymi. „Nowe leki przeciwpadaczkowe, nowe wskazania w terapii padaczki” to tytuł kolejnego wykładu zaprezentowanego przez panią Profesor Barbarę Błaszczyk. Uczestnicy Konferencji mieli również możliwość wysłuchania wykładu wygłoszonego przez panią Profesor Barbarę Steinborn, w którym odpowiedziała ona na pytanie zawarte w tytule: „Monoterapia nowymi lekami przeciwpadaczkowymi – moda czy konieczność”.

 

 

Według Pani Profesor monoterapia nie jest ani modą ani potrzebą chwili, ale najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą leczenia padaczki. Na zakończenie wykładu uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat rozpoznawania oraz leczenia padaczki, odpowiadając na zadawane w formie multimedialnej pytania za pomocą interaktywnego systemu głosowania. Piątkowa sesja warsztatowa dotyczyła zagadnień takich jak: „Poudarowe ogniskowe zespoły poznawczo-behawioralne” o których mówiła Dr Katarzyna Polanowska, „Zaburzenia neuropsychiatryczne jako skutek leczenia farmakologicznego i zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona – narastający problem?” – to tytuł wykładu Dr Agnieszki Gorzkowskiej, „Preparaty oryginalne i generyczne w teorii i praktyce terapii padaczki” przybliżyła zebranym Profesor Barbara Błaszczyk. Tematyka Sesji V, której przewodniczenie objęła pani Profesor Ewa Motta podejmowała wybrane problemy diagnostyczne padaczki. Jako pierwsza zabrała głos Dr Krystyna Niedzielska przedstawiając wykład na temat przyczyn upadków osób w starszym wieku. Kolejny wykład sesji dotyczący rzadkiej formy padaczki - padaczki odruchowej wygłosiła pani Profesor Ewa Motta. Problem przewlekłych bólów głowy przybliżyli słuchaczom wykładowcy w kolejnej, szóstej sesji, którą poprowadził Profesor Adam Stępień. Profesor w swoim wykładzie szczególną uwagę poświęcił aspektom leczenia chorego z przewlekłym bólem głowy. Ostatni wykład tej sesji, a zarazem drugiego dnia Konferencji, „Pozafarmakologiczne metody oddziaływania w przewlekłych bólach głowy” wygłosił Profesor Andrzej Potemkowski.

 

 

Ostatni dzień Konferencji otworzyła sesja warsztatowa. Podczas prezentacji Dr Magdaleny Bosak uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat leczenia padaczki u kobiet. Swoim doświadczeniem w dziedzinie polekowych zaburzeń ruchowych dzieliła się ze słuchaczami pani Dr Agata Leśnicka. Dr Marek Bodzioch w przystępny sposób przedstawił zasady wykonywania oraz interpretacji badań genetycznych z punktu widzenia praktyki neurologicznej. Podczas pierwszej sobotniej sesji plenarnej, której przewodniczyła pani Profesor Irena Krupka – Matuszczyk oraz pan Profesor Andrzej Szczudlik rozważano interdyscyplinarne problemy spotykane w codziennej współpracy neurologa i psychiatry. „Podwójna diagnoza w neurologii” była tematem przewodnim wykładu pani Profesor Ewy Motty. Pani Profesor w swojej prelekcji podkreśliła jak ważna dla dobra pacjenta jest współpraca lekarzy neurologów oraz specjalistów w dziedzinie psychiatrii. O diagnostyczno – terapeutycznym związku psychiatrii z neurologią z punktu widzenia lekarza psychiatry opowiadała pani Profesor Irena Krupka – Matuszczyk, która przybliżyła słuchaczom dziedzinę psychiatrii, jaką jest psychiatria konsultacyjna. Sesja ósma obejmowała trzy obszerne wykłady poświęcone chorobom rzadkim w neurologii. Akcent położony był na praktyczną stronę zagadnień oraz prezentację ciekawych przypadków. Praktycznych wskazówek dotyczących różnicowania stwardnienia rozsianego i leukodystrofii uwarunkowanych genetycznie udzielił słuchaczom Dr Marek Bodzioch. Drugie wystąpienie wygłoszone przez Dr hab. Monikę Rudzińską dotyczyło dystonii uwarunkowanych genetycznie. Wykład pt.: „Neurodegeneracje związane z akumulacją żelaza” zaprezentowany przez Profesora Andrzeja Szczudlika był ostatnim wykładem Sesji VIII i zarazem kończącym Konferencję.

 

Sesja posterowa, prezentowana w formie elektronicznej na ekranach LCD, poruszała między innymi takie zagadnienia jak:

„Współzależność depresji i padaczki” Lek Marcin Kopka, Lek Olaf Truszczyński

„Ostry zespół Korsakowa jako następstwo naczyniopochodnego uszkodzenia OUN (przypadki kliniczne)” Lek Marina Baszkiewicz

„Wysokie uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego w diagnostyce radiologicznej – wartość metod RTG, CT oraz MR” Lek Rafał Obuchowicz

„Nie dziś kochanie, boli mnie głowa” Lek Mgr Agata Leśnicka

„Polimorfizm ryzyka zawału serca na chromosomie 9p21.3 a ryzyko zawału mózgu – replikacja wyników uzyskanych w badaniu przeszukiwania całego genomu ludzkiego” Lek Elżbieta Szczygieł, Lek Agnieszka Słowik

„Depresja w przebiegu chorób neurologicznych – depresja poudarowa” Lek Urszula Zielińska
 

Nagrodzone postery można zobaczyć [TUTAJ]

 

Seria przypadków polskich pacjentów.” Z myślą o wygodzie uczestników zastosowano ciekawe rozwiązania techniczne: elektroniczną rejestrację obecności oraz zapisy na warsztaty online w kawiarence internetowej udostępnionej przez Organizatorów.

 

W części wystawienniczej swoje produkty prezentowały firmy farmaceutyczne, producenci sprzętu medycznego oraz wydawnictwa medyczne. W tym roku konferencja zgromadziła niemal 600 lekarzy, co plasuje ją wśród największych inicjatyw edukacyjnych w kraju. Wartość merytoryczna wykładów przygotowanych przez czołówkę polskich neurologów spotkała się z dużym uznaniem uczestników. O zainteresowaniu tematyką konferencji świadczyły liczne dyskusje na sali obrad oraz ożywione rozmowy prowadzone w przerwach między wykładami. Tematyka konferencji obejmowała szeroki zakres zagadnień obejmujących częste problemy napotykane w codziennej praktyce lekarzy neurologów uzupełnionych o najnowsze doniesienia ze świata medycyny.

 

Program Konferencji, tak jak obiecywali Organizatorzy okazała się być bardzo różnorodny, i pomimo intensywnego i napiętego planu spotkania sale wykładowe były pełne do późnych godzin popołudniowych. Spotkania w Wiśle, należące do grona krajowych wydarzeń poświęconych zagadnieniom schorzeń układu nerwowego, od wielu lat cieszą się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym, będąc forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz osiągnięć w dziedzinie neurologii.

 

autor: Urszula Zielińska

fot. Medforum